Za stroko

Projekti

ZORICA

Da bi pripomogli k trajnostnemu razvoju DP ZORA, smo zasnovali koncept sodobnega informacijskega sistema, ki vključuje tudi nadgradnjo nekaterih funkcionalnosti programa ZORA in upošteva tako potrebe in pričakovanja uporabnikov kot upravljavca programa. Vzpostaviti želimo učinkovito, robustno in prilagodljivo platformo, ki bo podprla izvajanje programa ZORA na vseh ravneh.

Prenovljen informacijski sistem DP ZORA (ZORICA) bo omogočal hitrejšo neposredno komunikacijo med vsemi deležniki DP ZORA, varno, zanesljivo in sledljivo izmenjavo podatkov ter brezpapirno izmenjavo dokumentov, ki nastajajo v procesu obravnave ženske v programu ZORA, med izvajalci programa ter boljši nadzor nad ustreznostjo in kakovostjo obravnave žensk v programu tako s strani izvajalcev programa, kot koordinacijskega centra programa. Sodobne tehnološke rešitve bodo zagotavljale manjše stroške obravnav in administrativne stroške ter učinkovitejše obvladovanje velike količine zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov ter informacij. Z novimi tehnološkimi rešitvami bo zagotovljena sledljivost vpogledov in vnosov podatkov v informacijski sistem in s tem boljša zaupnost na vseh ravneh zdravstvenega sistema, skozi katere ženska prehaja.

Ključne koristi, ki jih bo nov sistem prinesel, so sledeče:

 • Ženskam bo zagotovil enako in bolj kakovostno informiranost in obravnavo v skladu s sodobnimi smernicami, večjo sledljivost postopkov obravnav, manj napačnih obravnav in nepotrebnih napotitev.
 • Izvajalcem bo omogočil boljše upravljanje procesov, racionalizacijo dela in izboljšanje organizacije dela.
 • Upravljavcu bo omogočil boljši nadzor in hitrejše ukrepanje ob odstopanjih.
 • Za državo vse to pomeni manj stroškov in več koristi od bolj urejenega in transparentnega sistema ter posledično manjšo obolevnost.

 

Prednosti uporabe Better platforme za nov informacijski sistem ZORA

V spodnjem videu Tomaž Gornik, direktor podjetja Better, predstavi prednosti uporabe njihove platforme za nov informacijski sistem ZORA.
Tehnična dokumentacija

API dokumentacija

 

Usposabljanja za izvajalce

Spletna delavnica Zorica: Prenova informacijskega sistema programa ZORA – predstavitev uporabe aplikativnih vmesnikov in tehnični napotki za izdelavo

16. junij 2020

Več o izobraževanju

Posnetki predavanj:

Urška Ivanuš: Predstavitev programa ZORA in koncepta projekta Zorica (24:26)
Miklavž Muster: Vrste aplikativnih vmesnikov, uporaba in vsebine (51:03)
Boštjan Vester: Tehnične informacije in napotki za izdelavo aplikativnih vmesnikov (23:39)

10. izobraževalni dan programa ZORA

17. november 2020, prek spleta

Prispevek iz zbornika

Predstavitev prenovljenega informacijskega sistema programa ZORA − Zorica
Mojca Florjančič, Urška Ivanuš, Blaž Podobnik, Tomaž Tušek, Tine Jerman
str. 60–66

Več o 10. Zorinem dnevu

 

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA – reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije

17. junij 2019, Onkološki inštitut Ljubljana

Več o izobraževanju

 

7. izobraževalni dan programa ZORA

17. maj 2017, Kongresni center Brdo pri Kranju

Prispevki iz zbornika in ocena udeležencev

Presejalni register DP ZORA danes
Maja Primic Žakelj, Mojca Florjančič, Urška Ivanuš
str. 44–48

Nove funkcionalnosti prenovljenega informacijskega sistema DP ZORA
Urška Ivanuš, Maja Primic Žakelj, Mojca Florjančič, Tine Jerman, Mojca Kuster, Ana Pogačnik, Veronika Kloboves Prevodnik, Špela Smrkolj, Urška Gašper Oblak, Margareta Strojan Fležar, Jože Pižem, Snježana Frković Grazio
str. 49–53

Koncept in tehnične rešitve prenove informacijskega sistema DP ZORA
Miklavž Muster
str. 54–60

Časovnica prenove in vključevanje izvajalcev v projekt prenove informacijskega sistema DP ZORA
Edo Pavlič
str. 61–65
Dodatno: predavanje

OCENA UDELEŽENCEV

Več o 7. Zorinem dnevu

 

Vprašanja in odgovori

Vabljenje

Prikaži vse
Skrij vse
 • 1. Ali zdravnik v nekem zdravstvenem zavodu lahko uporablja zgolj ta spletni portal, ko potrebuje sezname za vabljenje?

  Da, uporaba portala zadošča, če zanj ženske vabi program Zora, zdravnik pa predvsem preveri ustreznost seznama in predlaga spremembe.

 • 2. Kako bo potekalo vabljenje žensk na presejalne preglede?

  ZORA bo ponudila ginekologu, da se odloči, ali bo ženske na presejalne preglede še naprej vabil sam, ali bo namesto njega vabila Zorica. Vsi ginekologi bodo (ne glede na odločitev) enkrat mesečno na portalu ZORA ali preko aplikativnega vmesnika v svoj informacijski sistem (v kolikor bo informacijski sistem ustanove to podpiral) prejeli seznam žensk, ustreznih za presejalni pregled v obdobju do 4 mesece po prejemu seznama. Seznami bodo interaktivni in bodo omogočali, da ginekolog vpiše (ali tudi ne) termine pregleda, nam sporoči, da ženska nima več maternice ipd. Ustanove, ki se bodo tako odločile, bodo lahko termine pregledov za ženske na seznamih v Zorico posredovale iz knjige za naročanje preko aplikativnega vmesnika.

  Po dveh tednih bo seznam ugasnil. Zgodilo se bo naslednje:

     – Za ginekologe, ki se bodo opredelili, da zanj vabi Zorica: v roku nekaj dni bo koordinacijski center DP ZORA poslal pisna vabila ženskam, ki so bile na seznamu in so ustrezne za vabljenje (vabila na primer ne bomo poslali, če bo ginekolog označil, da je ženska že naročena ali, da nima več maternice). Če ginekolog seznama ne bo odprl in uredil, bodo vabilo dobile vse ženske s seznama. Če v Zorici ne bomo zaznali presejalnega izvida, bo ženska čez pol leta prejela opomnik.

     – Za ginekologe, ki se bodo opredelili, da vabijo sami: Zorica vabil ženskam ne bo poslala, seznam je ginekologom le v pomoč pri vabljenju, ki ga, tako kot do sedaj, še naprej izvajajo sami. Še vedno pa bomo ohranili varnostni mehanizem, ki ga program ZORA uporablja pri vabljenju že od vzpostavitve programa – v kolikor Zorica ne bo zabeležila presejalnega izvida, bo po izteku četrtega leta poslala ženski vabilo in po potrebi tudi opomnik.

 • 3. Ali je Zorica namenjena vodenju evidence o terminih pregledov v posameznih ginekoloških ambulantah?

  Ne. Zorica podpira vabljenje žensk na presejalne preglede (z ali brez termina) ter obveščanje žensk o presejalnih izvidih. Zorica ne vodi evidence terminov pregledov v posameznih ginekoloških ambulantah. To še naprej ostane naloga ginekoloških ambulant. Ženske, ki bodo prejele vabilo brez termina pregleda, se bodo še naprej na preglede naročale same, v ginekološki ambulanti v kateri imajo izbranega osebnega ginekologa.

 • 4. Kakšna bo dinamika dostopnosti do seznamov žensk, ustreznih za vabljenje?

  Seznami žensk, ki so ustrezne za vabljenje na presejalni pregled in imajo datum predvidenega pregleda v obdobju do štirih mesecev od datuma, ko se pojavijo na seznamu, bodo na voljo za urejanje dva tedna (parameter, ki ga po potrebi lahko spremenimo); v tem času boste ginekologi in ostale pooblaščene osebe lahko (ali tudi ne) pri vsaki ženski vpisali npr. termin pregleda, nam sporočili, da ženska nima več maternice ali da pregled ni potreben zaradi kakšnega drugega razloga... Ginekolog bo imel sezname na voljo ločeno za vsako ambulanto, v kateri bo opravljal ginekološke preglede. Seznam boste lahko prenesli na svoj računalnik preko spletnega servisa dokler bo aktiven, kasneje do seznamov več ne boste mogli dostopati. Če boste seznam prenesli preko spletnega servisa, ga boste lahko tudi shranili ali natisnili. Na spletnem portalu to ne bo možno.

 • 5. Ali bo ginekolog prejel elektronsko sporočilo za vsak nov seznam žensk za vabljenje?

  To zaenkrat ni predvideno. Seznami žensk, ustreznih za presejalni pregled, bodo aktivirani periodično – na primer prvi teden v mesecu. Dostop do seznama bodo imeli vsi, ki bodo pooblaščeni za urejanje vabljenja v določeni ambulanti. Tem osebam se bo na ekranu prikazala 'naloga'. Če seznama nihče ne bo pregledal ali uredil, bodo vse ženske s tega seznama prejele vabilo. Če bo ambulanta zaprta (čas dopustov, daljše bolniške odsotnosti, prenova ambulante, sanacija…) je predvidenih več rešitev, vabljenje bo možno prestaviti za določeno časovno obdobje, ki ga boste nastavili sami in ne bo daljše od 6 mesecev (število mesecev bomo lahko spremenili, če bo to potrebno). V tem času bo generiranje seznamov in vabljenje začasno ustavljeno.

 • 6. Ali bo ginekolog na vabila lahko dopisal komentarje?

  Da. To bo možno na dva načina. Na seznamu za vabljenje bo komentarje lahko pripisal vsaki ženski posebej. Na svojem profilu v določeni ambulanti (na katerega bodo vezani seznami za to ambulanto) pa bo lahko napisal komentar, ki se bo zapisal v vsa vabila, generirana s seznamov tiste ambulante. Komentar se bo po izdelavi vabil samodejno izbrisal.

Korespondence za ženske (vabila, obvestila)

Prikaži vse
Skrij vse
 • 1. Katere vrste korespondenc za ženske bo pošiljala Zorica?

  Zorica bo uporabljala več vrst korespondenc, ki bodo prilagojene potrebam žensk in bodo poleg osnovnega dopisa vsebovale tudi priloge, kot so dodatne informacije o programu ZORA, poteku pregleda, sezname ginekologov v regiji (za neopredeljene ženske) ipd. V grobem lahko korespondence razdelimo na vabila in obvestila.

  Korespondence bodo lahko prilagojene potrebam žensk – na primer vstopnice v program lahko prejmejo drugačno vabilo na presejalni pregled kot redne udeleženke ali neodzivnice, cepljene proti HPV drugačno vabilo kot necepljene ipd. Prilagojeno korespondenco bodo prejele tudi ženske s patološkimi izvidi materničnega vratu, ki se kljub vabilom ginekologa niso udeležile kontrolnih pregledov ali zdravljenja, pri čemer bo izbrani ginekolog ženske (in ginekolog, pri katerem je bila ženska nazadnje v obravnavi – če to ni izbrani ginekolog) o tem obveščen

 • 2. Kako bo potekalo obveščanje žensk o rezultatih presejalnega testa?

  Koordinacijski center programa ZORA bo poslal pisno obvestilo o izvidu presejalnega pregleda ženskam, pri katerih bo Zorica zabeležila presejalni izvid – ne glede na to, kdo je žensko vabil na pregled. Obvestilo bomo poslali v nekaj dneh po avtorizaciji izvida. Cilj je, da vse ženske po opravljenem presejalnem pregledu, na dom prejmejo pisno obvestilo o rezultatu pregleda. Zorica (zaenkrat) žensk ne bo obveščala o drugih izvidih. Tako kot je do sedaj, to tudi v prihodnje ostane dolžnost ginekologa.

 • 3. Katere vrste vabil za ženske bo pošiljala Zorica?

  Vabila na presejalne preglede se bodo v grobem ločila na vabila s terminom pri znanem ginekologu, vabila brez termina pri znanem ginekologu ter vabila za neopredeljene ženske (brez termina in brez imena ginekologa ter ambulante):

  Vabila brez termina:
     – Ginekolog ne bo določil termina – ženska dobi vabilo, na katerem je klavzula, da naj se za obisk dogovori pri svojem izbranem ginekologu.

  Vabila s terminom:
     – Ginekolog na seznamu za vabljenje, ki ga lahko ažurira na portalu Zora, določi termin, le tega določi znotraj svojih urnikov – ne glede na to, ali uporablja svoj informacijski sistem, kjer določa termin, ali pa uporablja npr. rokovnik v papirni obliki. V tem primeru mora oseba, ki določa termine, datum in uro določiti/vnesti v obeh »sistemih«.

     – Ginekolog določi termin v svojem informacijskem sistemu, ki ga je treba nadgraditi tako, da za vsako žensko s seznama, ki ji določimo termin, preko aplikativnega vmesnika pokliče sistem ZORA in ji sporoči termin obiska. V tem primeru se termini določajo samo v informacijskem sistemu ginekologa in jih ni potrebno ponovno vnašati na portalu ZORA. Ne glede na to, kako bo datum določen, bo ženska prejela vabilo s terminom.

     – Ustanove, ki se bodo tako odločile, bodo lahko termine pregledov za ženske na seznamih v Zorico posredovale iz knjige za naročanje preko aplikativnega vmesnika.

  Vabila za ženske brez izbranega ginekologa
     – Ženske brez izbranega ginekologa bodo prejele vabilo s seznamom ginekologov v regiji, ki so po pravilih ZZZS še dolžni opredeljevati ženske – vključno z delovnim časom, čakalno dobo ipd. Podobna vabila že sedaj pošiljamo s koordinacijskega centra DP ZORA.

 • 4. Katere vrste obvestil za ženske bo pošiljala Zorica?

  Ženske s presejalnim izvidom brisa materničnega vratu bodo na dom prejele pisno obvestilo o izvidu presejalnega testa, ki ga bomo poslali s koordinacijskega centra DP ZORA v nekaj dneh po avtorizaciji izvida. Vsebino obvestil pripravlja skupina ginekologov in bo prilagojena rezultatu testa. Ginekolog bo izvid prejel elektronsko. Kadar bo presejalni bris nakazoval spremembe najvišje stopnje (rakave spremembe), bo Zorica obvestilo ženski poslala šele potem, ko bo ginekolog potrdil, da je prejel izvid. Takih izvidov je manj kot 100 letno.

Umeščanje v smernice

Prikaži vse
Skrij vse
 • 1. Ali lahko ginekolog žensko po strokovnih smernicah prestavlja sam, ko prejme izvid?

  Da. To je zaželeno vedno, kadar se bo ginekolog odločil za drugačno obravnavo, kot je predvideno v smernicah ali natančna obravnava v smernicah ni opisana. Ginekolog ima o vsaki pacientki največ informacij, zato jo lahko po lastni strokovni presoji glede na izvid vedno tudi prestavi v drugo smernico. Informacijski sistem ginekologu le pomaga pri odločitvi o načinu obravnave žensk, vedno pa je končna odločitev in odgovornost na strani ginekologa, ne glede na to, ali bo žensko po smernicah vodila Zorica, ali jo bo premeščal ginekolog. Avtomatično umeščanje v smernice s strani Zorice je lahko ginekologu zgolj v pomoč pri odločanju. Poleg tega se glede na umestitev ženske v smernice prožijo 'opomniki' za preglede, ki zelo odstopajo od priporočil. Te opomnike dobi ginekolog na ekran kot "naloge".

Uporaba Zorice med pregledom ženske

Prikaži vse
Skrij vse
 • 1. Do sedaj je medicinska sestra pripravila napotnico in stekelca za BMV že v naprej – na oboje je zapisala številko preparata. Kako bo to delo potekalo v novem sistemu?

  V novem sistemu bo ginekolog ob pregledu ženske v Zorico prepisal številko s stekelca, ko bo generiral zahtevek za laboratorijski pregled.

 • 2. Ali se bodo vneseni podatki v anamnezi lahko shranili do naslednjega dne, da bi jih dopolnili?

  Vse zahtevke za laboratorijske preiskave bo treba sproti zaključevati. V procesu zdravljenja prav tako, vendar se bodo na določenih ekranih prenašali podatki zadnje anamneze, ki jih boste po želji lahko uporabili ali spremenili.

 • 3. Ali obstaja omejitev v številu BMV, odvzetih v istem dnevu? Kako bomo označili različne vzorce BMV pri ženskah z dvema materničnima vratovoma?

  Zorica ne bo omejevala števila odvzetih BMV v istem dnevu, bo pa to seveda beležila. V primeru da ima ženska dva maternična vratova sta to dva različna BMV z dvema številkama pri isti ženski v istem dnevu.

GIS – ginekološki informacijski sistemi in vmesniki

Prikaži vse
Skrij vse
 • 1. Kdo bo financiral nadgradnjo posameznih ginekoloških informacijskih sistemov (GISov)?

  Zorica bo vsem izvajalcem programa ZORA dostopna preko zNETa brezplačno, na spletnem portalu, s katerega bo možno v lokalne informacijske sisteme prenesti strukturirane podatke izvidov (če imajo lastne laboratorijske ali ginekološke informacijske sisteme, ki to omogočajo) ali pdf izvide. Izvajalci, ki želijo z Zorico komunicirati preko lastnih laboratorijskih ali ginekoloških informacijskih sistemov, bodo lahko uporabljali spletne servise, vendar bodo za nadgradnjo lastnega informacijskega sistema morali poskrbeti sami. Program ZORA bo zagotovil spletne servise in metodološka navodila za izmenjavo podatkov preko spletnih servisov.

 • 2. Kako bodo nov informacijski sistem uporabljale samoplačniške ambulante, ki niso priključene v omrežje zNET?

  Z uvedbo novega sistema bo nujna tudi uporaba omrežja zNET, za kar uporabniki poskrbijo sami. V Sloveniji sta že nekaj let v uporabi eNapotnica in eRecept, zato večjih težav pri vzpostavitvi povezav ne pričakujemo. Tiste ambulante, ki omrežja zNET ne uporabljajo, bodo za priklop v zNET lahko izbirale med več možnostmi. Te možnosti so nabava namenskih usmerjevalnikov, najem storitev dostopa do eZdravja preko nekaterih internetnih ponudnikov, povezovanje preko druge zdravstvene ustanove, v kolikor gostujete v prostorih zavoda ali uporaba ustrezne programske rešitve VPN. Nekatere med njimi so plačljive, druge brezplačne.

 • 3. Ali bomo prejeli kakšna navodila, da se bomo lahko priključili v nov sistem?

  Da. Načrtujemo pisna navodila, morda tudi navodila v obliki kratkih video predstavitev. Organizirali bomo tudi delavnice, na katerih bomo uporabnike seznanili z novostmi. Za reševanje uporabniških težav in vprašanj bo na voljo e-naslov podpora.zora@onko-i.si, posebna telefonska linija in pomoč preko programov oddaljenega dostopa.

 • 4. Ali bo v novem sistemu integrirana tudi rešitev obračuna storitev ginekološkega pregleda?

  Se trudimo. Trenutno še iščemo optimalno informacijsko rešitev obračuna storitev ginekološkega pregleda. Izvajalci boste pravočasno prejeli navodila tudi o tem modulu.

 • 5. Ali bodo v novem informacijskem sistemu na voljo tudi analize podatkov za laboratorije in ginekološke ambulante?

  Da, nov informacijski sistem bo uporabnikom omogočal tudi pripravo določenih analiz, ki bodo dosegljive na klik. Vrsta, količina in obseg analiz je trenutno še v usklajevanju in pripravi.

 • 6. Kakšni so prvi rezultati in vtisi glede delovanja in uporabnosti sistema?

  Glede na prve rezultate uporabniških testiranj (zaenkrat laboratoriji in nekaj ginekologov) in rezultate ankete delavnice za ginekologe in medicinske sestre, so prvi vtisi uporabnikov zelo pozitivni. Dobro je sprejeta tako informacijska rešitev, ki predvideva boljše upravljanje procesov, racionalizacijo dela in izboljšanje organizacije dela, kot tudi uporabniška izkušnja in vizualna podoba. Morali bomo počakati na integracijo modulov, migracijo podatkov in vključitev pilotnih ambulant in laboratorijev, da bomo lahko preverili morebitne težave, ki jih do sedaj še nismo zaznali.

 • 7. Ali je novi informacijski sistem ZORA idejno in časovno usklajen z normativi MZ in ZZZS?

  Nov informacijski sistem ZORA je idejno in časovno usklajen z normativi MZ in ZZZS. Osnovan je na način, ki upošteva tako zahteve spremenjenega Zakona o zbirkah podatkov, strokovnih smernic kot tudi zahteve predvidene nove presejalne politike v bodočnosti.

  Prenovljen informacijski sistem DP ZORA (Zorica) bo omogočal hitrejšo neposredno komunikacijo med vsemi deležniki DP ZORA. Omogočal bo varno, zanesljivo in sledljivo izmenjavo podatkov ter brezpapirno izmenjavo dokumentov, ki nastajajo v procesu obravnave ženske v programu ZORA med izvajalci programa ter boljši nadzor nad ustreznostjo in kakovostjo obravnave žensk v programu tako s strani izvajalcev programa, kot koordinacijskega centra programa. Sodobne tehnološke rešitve bodo zagotavljale manjše stroške obravnav in administrativne stroške ter učinkovitejše obvladovanje velike količine zdravstvenih in z zdravstvom povezanih podatkov ter informacij. Z novimi tehnološkimi rešitvami bo zagotovljena sledljivost vpogledov in vnosov podatkov v informacijski sistem in s tem boljša zaupnost na vseh ravneh zdravstvenega sistema, skozi katere ženska prehaja.

Hranjenje dokumentacije

Prikaži vse
Skrij vse
 • 1. Ali je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan imeti svojo (lastno) dokumentacijo, če imamo na voljo elektronsko (spletno) dokumentacijo drugih izvajalcev/registrov oz. drugih ponudnikov?

  Vsa dokumentacija, ki je relevantna v procesu Zore, se bo shranjevala v sistemu Zora, ne glede na to ali jo bodo izvajalci kreirali v Zori, ali pa v svojem sistemu in jo preko aplikativnega vmesnika prenesli v Zoro. Vendar pa Zora ne zagotavlja arhivskega sistema. Dokumente, ki jih izvajalec kreira, je dolžan arhivirati pri sebi.

     – Če ima izvajalec papirni arhiv, lahko iz Zore natisne dokument in ga ustrezno shrani v fizični obliki.

     – Če ima izvajalec elektronski arhiv in dokument nastane v Zori, ga preko aplikativnega vmesnike prenese v svoj sistem in ga shrani v svoj elektronski arhiv.

 • 2. Ko zdravnik izvede kolposkopijo, ali mora imeti v svojem zavodu tudi lastno dokumentacijo (v svojem informacijskem sistemu)? Ali je dovolj, če ima zgolj natisnjen izvid iz spletnega portala?

  Če bo izvajalec kreiral ustrezne strukturirane izvide v lastnem sistemu (GIS), mu jih ne bo potrebno ponovno kreirati v Zori. GIS bo avtomatično poklical aplikativni vmesnik na Zori, ki bo obstoječ strukturiran izvid (oz. zahtevek za izvid oz. popravek seznama za vabljenje) prenesel v Zoro. To pomeni enkratni vnos. Eden od ključnih ciljev projekta je, da zmanjšamo redundančno delo in dokumentacijo. Seveda pa takšna avtomatizacija zahteva prilagoditve sistemov tudi na strani izvajalcev.

  Odgovora na vprašanje sta torej dva:

     – Če v procesu kolposkopije uporabljate lasten sistem, potem primarno kreirate dokumente v svojem sistemu in jih avtomatično prenesete tudi v Zoro.

     – Če pa izvajalec uporablja portal Zora, potem zadošča dokumentacija v Zori in izvajalec si zgolj natisne izvid iz Zore.

 • 3. Izvajalci smo sedaj v dilemi – ali izpolniti samo to dokumentacijo, ki je skoraj po pravilih spletna, ali vpisati iste podatke še enkrat v zdravstveni informacijski sistem zavoda, kjer dejansko poteka obravnava pacienta.

  Kot je že opisano zgoraj. Izvajalci, ki imajo svoj informacijski sistem, v katerem lahko zagotovijo izdelavo in izmenjavo standardiziranih strukturiranih zapisov, bodo še naprej te zapise kreirali zgolj v svojem sistemu. Zdravniki ne bodo dvakrat vnašali istih dokumentov v različnih sistemih. Tudi zavodi, ki ne bodo mogli zagotoviti strukturiranega izvida, bodo lahko vnos izvida izvedli v Zori, v svoj sistem pa bodo prevzeli končne PDF dokumente. S tem bodo imeli kompletno dokumentacijo ter arhiv, vnašali pa bodo le enkrat.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava