Program Zora

Register ZORA

Nosilec zbirke podatkov Register ZORA je Onkološki inštitut Ljubljana, ki zbirko upravlja skladno z določili Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (Ur. l. RS, št. 65/2000) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) (Ur. l. RS, št. 31/2018). Register ZORA vodi operativni vodja Registra ZORA, zaposlen na sedežu programa ZORA, ki za svoje delo odgovarja vodji programa ZORA. 

Namen zbiranja, obdelave in hranjenja osebnih podatkov v Registru ZORA

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva je namen zbirke: 

 • načrtovanje, organizacija (vključno s ciljanim vabljenjem), vodenje, izvajanje in vrednotenje programa za obvladovanje bremena raka materničnega vratu;
 • zagotavljanje ustreznega pretoka informacij tako med izvajalci programa kot med Registrom ZORA in izvajalci;
 • spremljanje in strokovni nadzor kakovosti storitev (delo izvajalcev programa) in postopkov (pot ženske po klinični poti ZORA), kar opravlja nosilec državnega programa ZORA; 
 • raziskovanje (epidemiološko in klinično) ter stroškovne analize.

Na podlagi 13. in 14. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov se osebni podatki, ki:

 • jih pošiljajo vsi javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost ne glede na koncesijo;
 • jih pošiljajo Centralni register prebivalstva, Register prostorskih enot RS, Register raka, Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk, Evidenca patronaže zdravstvene nege, Evidenca o boleznih in stanjih, ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti, Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov, Register obveznikov za cepljenje in izvajanje cepljenja in naslednje zbirke eZdravja: CRPP, eNapotnica in eNaročilo, eRecept in Evidenca uporabnikov eZdravja (za vsebino Registra ZORA relevantne podatke);
 • jih pošilja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer iz Evidence o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja (za vsebino Registra ZORA relevantne podatke);
 • bodo nastali pri nas v okviru internih postopkov zbiranja in registracije izvidov preiskav.;
 • bodo nastali v okviru raziskav/študij DP ZORA;

zbirajo, uporabljajo, hranijo in drugače obdelujejo za zgoraj opisane namene.

Aktivnosti Registra ZORA 

 • Spremljanje novosti, ki jih uvajajo zunanji upravljavci baz podatkov, s katerimi je povezan Register ZORA. 
 • Povezovanje z zunanjimi bazami podatkov ter redno osveževanje šifrantov poteka delno avtomatično, delno ročno. Kakovostni šifranti so nujen pogoj za izvedbo vseh funkcionalnosti Registra ZORA.
 • Zbiranje in registracija izvidov preiskav.
 • Zagotavljanje kakovostnih kliničnih podatkov. Kakovost podatkov se zagotavlja z dodatnimi logičnimi kontrolami, terjatvami manjkajočih izvidov in terjatvami za dopolnitev pomanjkljivih podatkov. Za manjkajoče izvide se zaprosi vse izvajalce, ki sodelujejo v programu ZORA. 
 • Zagotavljanje kakovostnih podatkov o ženskah. Kakovost podatkov se zagotavlja z dodatnim preverjanjem kakovosti uvoza sprememb CRP in RPE. Odstopanja se evidentirajo in prijavijo zunanjemu izvajalcu, ki ponovi postopek uvoza. 
 • Ročno spreminjanje statusa za vabljenje. Pri ženskah, za katere v uradnih bazah podatkov še ni zabeležena smrt ali v Registru ZORA še ni evidentiran podatek o histerektomiji, osebje Registra ročno spremeni status za vabljenje in zabeleži razlog prehoda v drug status.
 • Centralno vabljenje žensk na presejalne ginekološke preglede. Pogoj za kakovostno vabljenje so ažurirani podatki CRP in RPE sprememb in uvoženi izvidi BMV, triažnih testov HPV in histopatoloških preiskav ter vneseni odgovori žensk na vabila in ginekologov na preverke. Ženska, ki je umeščena na seznam za vabljenje, mora ustrezati vsem vključitvenim kriterijem v presejalni program.
 • Zbiranje in vnos odgovorov žensk na vabila. Odgovori žensk lahko spremenijo status za vabljenje, zato morajo biti registrirani sproti.
 • Priprava seznamov žensk, ki eno leto po patološkem BMV v Registru ZORA nimajo evidentiranega kontrolnega izvida (preverke) za vse ginekologe.
 • Zbiranje in vnos odgovorov ginekologov na preverke. Odgovori ginekologov lahko spremenijo status za vabljenje ženske ali pa identificirajo manjkajoče izvide v Registru ZORA, zato morajo biti evidentirani sproti. 
 • Priprava podatkov za poročila, posebne analize in raziskave, mednarodne podatkovne zbirke in publikacije. 
 • Predlaganje vsebinskih nadgradenj Registra ZORA in podatkovnega skladišča ter sodelovanje z informatiki in drugimi strokovnjaki pri nadgradnji ali prenovi.

Pravni temelji za zbiranje, obdelavo, hranjenje in posredovanje osebnih podatkov

Zakonska podlaga za zbiranje, obdelavo, hranjenje in posredovanje podatkov s strani programa ZORA je opisana v Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakonu o pacientovih pravicah, Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov.

Roki hrambe osebnih podatkov

Podatki Registra ZORA se hranijo trajno.

Dostop do podatkov Registra ZORA

Dostop do podatkovne baze Registra ZORA na OI je strogo nadzorovan tako na ravni dostopa kot na ravni elektronskega sledenja vpogledov v podatke. Posameznik z dostopom do podatkovnih baz Registra ZORA podpiše posebno Izjavo o dostopu do podatkov Registra ZORA v kateri se zaveže, da bo spoštoval vsa etična in pravna pravila na področju varovanja osebnih, občutljivih in zdravstvenih podatkov o ženskah in izvajalcih, do katerih dostopa. Vsi zaposleni in drugi posamezniki, ki obdelujejo osebne podatke oz. opravljajo dela ali naloge v Državnem programu in Registru ZORA, so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju svojih funkcij, del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja del in nalog ali opravljanja storitev pogodbene obdelave. Tako notranje kot zunanje sodelavce (študente, specializante) se pred pričetkom dela (usposabljanja, izobraževanja) seznani z zakoni in dolžnostmi ter obvezami, ki jih ti prinašajo, ter se jim predloži v podpis izjava o varovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ali njihov prenos z uporabo informacijskih, telekomunikacijskih in drugih sredstev je mogoč samo ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo prilaščanje, spreminjanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva so upravičenci do podatkov zbirke Registra ZORA:

 • izvajalci zdravstvenih storitev na vseh ravneh zdravstvenega varstva, ki podatke o ženski potrebujejo za strokovno obravnavo in odločanje glede diagnoze, nadaljnje obravnave in ukrepanja (pogoj aktivne obravnave ženske ali njenega vzorca);
 • izbrani osebni ginekolog ali nadomestni ginekolog lahko vedno dostopa do vseh podatkov za svoje opredeljene ženske;
 • drugi izvajalci programa ZORA lahko dostopajo do izbranih podatkov tistih pacientk, ki jih aktivno obravnavajo (na primer ginekologi, h katerim je bila ženska napotena, laboratoriji), kadar te podatke potrebujejo za strokovno odločitev o diagnozi ali nadaljnji obravnavi ženske; 
 • Register raka RS. 

Podatki se posredujejo tretjim osebam še v naslednjih primerih:

 • na zahtevo se podatki o posamezniku posredujejo posamezniku, na katerega se nanašajo;
 • na zahtevo se podatki o posamezniku lahko posredujejo tudi drugim organom in organizacijam ter fizičnim osebam (zdravnikom, raziskovalcem, svojcem) pod pogoji, ki jih določa zakon ali pravo EU oz. če oseba, katere podatki se posredujejo, v to posebej privoli; 
 • pogodbenim izvajalcem, zlasti pri vzdrževanju informacijskega sistema, če je to izjemoma neizogibno potrebno. 

Dostop do podatkov Registra ZORA za namen notranjega nadzora kakovosti dela izvajalcev ter epidemiološkega in kliničnega raziskovanja opredeljuje Protokol za pridobitev podatkov Registra ZORA. Prosilec za podatke lahko zaprosi le preko Zahtevka za pridobitev podatkov Registra ZORA. Osebni podatki prosilcev se vodijo v Zbirki vlog za pridobitev podatkov registra ZORA.

Pravice posameznikov

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Prav tako posamezniku pripada tudi pravica do seznanitve z njegovimi osebnimi podatki in do vpogledov v njegove osebne podatke. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava