Program Zora

Zgodovinski mejniki

Sredi petdesetih let je Slovenija vsem ženskam omogočila redne preventivne ginekološke preglede s pregledom celic v brisu materničnega vratu (test PAP). Učinkovitost preventivnih pregledov se je pokazala z zmanjševanjem zbolevnosti in umrljivosti za RMV.

Iz Registra raka RS je razvidno:

 • manjšanje letne incidence od leta 1962 (34/100.000 žensk) do leta 1979, ko je bila najmanjša doslej (14/100.000 žensk);
 • minimalna nihanja letne incidence v obdobju 1979–1994;
 • večanje incidence od leta 1994, vrh leta 1997 (23,1/100.000, 241 novih primerov); incidenca se je večala predvsem med ženskami, mlajšimi od 54 let.


Mejniki presejanja raka materničnega vratu:

 • 1960 uvedeni preventivni ginekološki pregledi v Sloveniji (oportunistično presejanje/neorganiziran program) (nestandardizirani izvidi).
 • 1991 so izšle prve Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti v presejanju za RMV. 
 • 1996 je Zdravstveni svet RS odobril predlog programa ZORA, Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je ugotovila, da je etično neoporečen. 
 • 1996 je bila za vodjo projekta imenovana izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj.
 • 1998 se je register ZORA povezal s Centralnim registrom prebivalstva (CRP), Registrom prostorskih enot (RPE) ter laboratoriji. Medij za prenos podatkov so bile diskete.
 • 1998 se je s pilotnim projektom v ljubljanski regiji in leta 2001 v obalni regiji začelo prvo organizirano presejanje v Sloveniji. 
 • 2000 so bile objavljene prve Smernice za odkrivanje, zdravljenje in nadzor bolnic s predrakavimi spremembami materničnega vratu. 
 • 2000 je bil sprejet Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ). Register organiziranega odkrivanja RMV je naveden v točki IVZ 26.
 • 2001 je bil sprejet Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu.
 • 2002 je Ministrstvo za zdravje izdalo Navodila o spremembah in dopolnitvah navodil za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni - Reproduktivno zdravstveno varstvo (20).Omogočen je bil prehod projekta v organiziran presejalni program na ravni vse države.
 • 2002 so bila objavljena Navodila za poenotenje izvidov brisov materničnega vratu in informacijskega sistema ginekološke citopatologije.
 • 2003 so izšla Priporočila Evropskega sveta o presejanju za raka.
 • 2003 je bil vzpostavljen vseslovenski organizirani presejalni program ZORA. 
 • 2003 je v programu ZORA sodelovalo 19 citopatoloških laboratorijev oz. posameznikov.
 • 2003 je v uporabi enoten obrazec Citološki izvid.
 • 2004 je bil sprejet Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju labortaorijske medicine.
 • 2004 Register ZORA dopolnjen z izvidi histopatoloških preiskav tkivnih vzorcev materničnega vratu in histerektomij.
 • 2004 je bilo izdano prvo Letno poročilo o poteku državnega programa ZORA v letih 2003 in 2004.
 • 2004 so izvajalci prejeli prva personalizirana poročila o delu v programu ZORA.
 • 2005 so bila objavljena prva Metodološka navodila za informacijski sistem citoloških izvidov brisov materničnega vratu.
 • 2005 so bila objavljena Navodila za odvzem brisa materničnega vratu in za izvajanje programa ZORA (4. prenovljena izdaja).
 • 2005 so bile objavljena prenovljena Navodila za poenotenje izvidov brisov materničnega vratu in informacijskega sistema ginekološke citopatologije.
 • 2006 so bile objavljene Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu.
 • 2006 so bile povabljene vse ustrezne ženske s področja celotne Slovenije.
 • 2006 je program dosegel 70-odstotno pregledanost žensk. 
 • 2006 je bila opuščena stara klasifikacija izvida po Papanicolaouu in uvedena spremenjena terminologija citopatoloških sprememb, ki se je približala klasifikaciji po Bethesdi.
 • 2007 je v programu ZORA sodelovalo 9 citopatoloških laboratorijev z dovoljenji za delo.
 • 2008 je izšla druga, prenovljena izdaja Evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu.
 • 2008 je bil objavljen Poslovnik o delu Programskega sveta državnega programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu .
 • 2008 je bila opravljena revizija BMV žensk, ki so zbolele za RMV v letu 2006. 
 • 2009 uvedeno nočno osveževanje RPE in CRP podatkov (eCRP).
 • 2010 je nastal DPOR (Državni program obvladovanja raka).
 • 2010 začetek uporabe triažnih testov HPV (HC2) vključno z obrazcem privolitev po pojasnilu.
 • 2010 register ZORA dopolnjen z izvidi triažnih testov HPV.
 • 2010 organiziran 1. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo.
 • 2010 organizirana Citološka delavnica ob uvedbi nove napotnice, usklajene s klasifikacijo po Bethesdi.
 • 2011 začetek uporabe prenovljenega citološkega izvida – klasifikacije po Bethesdi iz leta 2001.
 • 2011 so bila objavljena Navodila ginekologom za delo v programu ZORA.
 • 2011 so bila objavljena Metodološka navodila za informacijski sistem izvidov triažnih testov HPV. 
 • 2011 so bila objavljena posodobljena Metodološka navodila za Informacijski sistem citoloških izvidov brisov materničnega vratu.
 • 2011 so bila posodobljena Navodila za citološke izvide brisov materničnega vratu–klasifikacija po Bethesdi.
 • 2011 so bile posodobljene Smernice za celostno obravnavo žensk s predrakavimi spremembami materničnega vratu.
 • 2012 so bile objavljene Smernice za celostno obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji in postopki za celostno obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji.
 • 2014 smo uvedli projekt neodzivnic v programu ZORA v regijah Maribor in Celje.
 • 2015 so izšle dopolnitve Evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti v presejanju za raka materničnega vratu.
 • 2015 so bile objavljene Smernice za standardizacijo postopkov in histopatoloških izvidov na področju ginekološke patologije - cervikalna neoplazija.
 • 2015 je prvič v Sloveniji potekal 8. evropski tečaj iz citopatologije - »8th Annual Tutorial of cytology«.
 • 2016 v veljavi dopolnjen obrazec Citološki izvid – klasifikacija po Bethesdi.
 • 2016 je bil prvič izveden e-tečaj diagnostične citologije in patologije materničnega vratu.
 • 2016 je na Medicinski fakulteti v Ljubljani potekala Delavnica diagnostične citologije in patologije materničnega vratu / Diagnostic cytology and pathology of uterine cervix workshops (1. del., 2. del je bi izveden v letu 2017).
 • 2016 je bila izvedena Delavnica Sodobne rešitve v presejanju za RMV z mednarodno udeležbo.
 • 2017 smo zabeležili najmanjše število novih primerov RMV/najnižjo grobo incidenčno stopnjo 
 • 2017 objavljena projektna listina projekta Prenova informacijskega sistema DP ZORA
 • 2017 so bila na 7. izobraževalnem dnevu programa ZORA prvič predstavljena izhodišča za prenovo presejalne politike DP ZORA.
 • 2017 je bil prvič predstavljen koncept prenove informacijskega sistema ZORA na 7. izobraževalnem dnevu programa ZORA.
 • 2017  je 29 od 30 presejalcev, ki sodelujejo v državnem programu ZORA, uspešno opravilo izpit QUATE (Quality Assurance, Training and Examinations committee) in pridobilo Evropski certifikat iz presejanja v cervikalni citologiji.
 • 2017 je bila organizirana prva pilotna shema zagotavljanja kakovosti v patologiji (SZKP) z elektronskim ocenjevanjem preparatov.
 • 2017 je bila izdana knjižica Kaj morate vedeti o HPV?
 • 2018 je bila za vodjo DP ZORA imenovana dr. Urška Ivanuš.
 • 2018 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B).
 • 2018 je bil sprejet Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka.
 • 2018 obrazec Privolitev po pojasnilu (za triažni test HPV) ni več v uporabi.
 • 2018 je bila izvedena delavnica Problemi pri ocenjevanju BMV – izkušnje po 10 letih revizije BMV bolnic, ki so zbolele z RMV.
 • 2018 je bila izdana knjižica Kolposkopska preiskava.
 • 2019 je WHO pozvala k eliminaciji raka materničnega vratu.
 • 2019 so bila izdana Priporočila za celostno obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji in Postopki za za celostno obravnavo žensk z rakom materničnega vratu v Sloveniji.
 • 2019 so bili imenovani člani novega Strokovnega sveta programa ZORA.
 • 2019 je spletno mesto ZORA dostopnejše slepim in slabovidnim.
 • 2020 so se zaradi pandemije COVID-19 začasno prekinili vsi preventivni pregledi.
 • 2020 je bila izdana knjižica Zdravljenje predrakavih sprememb materničnega  vratu.
 • 2020 je Pošta Slovenije izdala redne znamke presejalnih programov ZORA, DORA in SVIT.
 • 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija lansirala globalno strategijo za eliminacijo RMV. Zavezo so države po vsem svetu obeležile z istočasno osvetlitvijo vsaj ene kulturne znamenitosti v državi s turkizno barvo, ki je simbolična barva raka materničnega vratu.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava