Program Zora

Podporni mehanizmi

Podporni mehanizmi, ki omogočajo kakovostno izpeljavo DP ZORA, so:

 

1. Informiranje, ozaveščanje in aktivno vabljenje ciljne skupine

Namen: seznanjati ciljno skupino (in širšo javnost) o programu ZORA, vzpostaviti in ohraniti pozitiven odnos javnosti do programa ter povečati pregledanost žensk.

Dejavnosti: izdelava in delitev informativnih gradiv, priprava in vzdrževanje spletne strani, telefonska in elektronska komunikacija z ženskami, sodelovanje z mediji, priprava seznamov in pošiljanje vabil na preventivne preglede. 

2. Centralni informacijsko-komunikacijski sistem (Register ZORA)

Namen: zagotavljati popoln in pravočasen pretok informacij znotraj interdisciplinarnega tima ZORA ter polniti in vzdrževati dinamično podatkovno bazo, iz katere je razvidno:

 • Katera ženska že več kot tri leta ni imela odvzetega brisa, pa bi ga po ginekoloških smernicah v sklopu DP ZORA morala imeti;
 • katera ženska po patološkem brisu in priporočilu citologa ni opravila kontrolnega pregleda z brisom;
 • kakšna je incidenca in prevalenca različnih citoloških in histoloških sprememb na materničnem vratu v Sloveniji;
 • kakšna je pregledanost žensk v Slovenji;
 • potek obravnave pri ženskah, ki so na novo zbolele za RMV;
 • opravljeno delo po ginekologih in po laboratorijih v določenem obdobju.

Dejavnosti: vzdrževalna dela na informacijskem sistemu, povezava Registra ZORA z zunanjimi podatkovnimi zbirkami (Centralni register prebivalstva, Register prostorskih enot), povezava z Registrom raka RS, povezava s posameznimi izvajalci programa in njihovimi zbirkami podatkov (ginekologi, laboratoriji), komunikacija med Registrom, izvajalci, programskim svetom in ciljno skupino.

 

3. Upravljanje s kakovostjo

Namen: zagotavljanje, spremljanje in nadzor kakovosti ter učinkovitosti dela in organizacije DP ZORA.

Dejavnosti:

 • Zagotavljanje kakovosti: priprava pravilnikov, smernic, organiziranje strokovnih izobraževanj.
 • Spremljanje kakovosti: spremljanje statističnih parametrov kakovosti in učinkovitosti programa ter izvajalcev, priprava letnega poročila DP ZORA in drugih poročil za domačo in tujo strokovno javnost, priprava letnih poročil ginekologom ter laboratorijem o opravljenem delu v sklopu DP ZORA.
 • Nadzor kakovosti: kontrola vnosa podatkov v Register ZORA, spremljanje neopravljenih kontrolnih pregledov po patološkem izvidu, analiza novih primerov RMV.

 

4. Optimizacija in razvoj programa

Namen: odpravljati pomanjkljivosti v obstoječem programu ter vpeljevati novosti v skladu sodobnimi strokovnimi smernicami.

Dejavnosti: predlaganje in uvajanje organizacijskih sprememb ter razvojnih ciljev, novih predpisov v zakonodaji, strokovnih priporočil, nadgradnja informacijsko-komunikacijskega sistema in Registra ZORA in številne druge.

Razvojni cilji:

 • Uvesti sodobno tehnologijo (spletno aplikacijo) za elektronski prenos podatkov med zbirkami podatkov znotraj interdisciplinarnega tima izvajalcev (ginekologi, laboratoriji, Register) ter nekaterimi zunanjimi zbirkami podatkov (Register raka RS, CRP);
 • standardizirati in informatizirati dejavnost histopatoloških laboratorijev;
 • uvesti centralno registriranje cepljenj proti HPV ali zagotoviti elektronski prenos podatkov v Register ZORA;
 • vsaki ženski zagotoviti povratno informacijo o izvidu presejalnega pregleda;
 • postopno vzpostaviti e-komunikacijo s ciljno populacijo žensk (vabila, odgovor na vabila, povratna informacija o izvidu, vprašanja in odgovori …).

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava