Za stroko

Projekti

Projekt priprave Programskih smernic ZORA

V letih 2019 in 2020 poteka projekt priprave Programskih smernic ZORA. V skladu s 5. členom Presejalnega pravilnika Programske smernice opredeljujejo: 

 • presejalno politiko, ki določa cilje presejalnega programa, ciljne skupine presejalnega programa, presejalni interval in presejalni test;
 • upravljavske storitve in način njihovega izvajanja;
 • zdravstvene storitve in način njihovega izvajanja;
 • druge storitve, ki jih določa ta pravilnik ali jih potrdi usmerjevalni odbor, in način njihovega izvajanja;
 • ukrepe za zmanjšanje neodzivnosti žensk,  ki se ne udeležujejo presejalnih pregledov in tistih, ki se po pozitivnem izvidu presejalnega testa ne udeležijo nadaljnje obravnave;
 • standarde za vključitev izvajalcev zdravstvenih storitev v presejalni program;
 • navodila izvajalcem zdravstvenih storitev za pošiljanje izvidov in drugih podatkov v informacijski sistem presejalnega programa;
 • strokovne smernice za obravnavo oseb z nenormalnim rezultatom presejalnega testa ali z odkrito boleznijo;
 • kazalnike kakovosti izvajanja presejalnega programa;
 • način nadzora nad izvajanjem presejalnega programa;
 • ukrepe za izvajalce ob neizpolnjevanju standardov oziroma kazalcev kakovosti programa, ki vključujejo opomin, dodatno strokovno izpopolnjevanje in izključitev izvajalca iz izvajanja zdravstvenih storitev v okviru presejalnega programa;
 • navedbo strokovnih področij dela s katerih morajo biti člani Strokovnega sveta.

Za pripravo in revidiranje programskih smernic je odgovoren vodja programa ZORA ali njegov namestnik. Pri pripravi smernic mu pomagajo člani Strokovnega sveta, vodje in člani Strokovnih in delovnih skupin ZORA in po potrebi tudi druge službe nosilca in zunanji deležniki programa ZORA, na primer predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Ministrstva za zdravje, nevladnih organizacij in drugi. Programske smernice pred predstavitvijo na Usmerjevalnem odboru pregleda in odobri odgovorna oseba Onkološkega inštituta Ljubljana, oziroma pristojne službe, ki jih odgovorna oseba nosilca določi. Programske smernice Usmerjevalnemu odboru predstavi vodja programa, različnim strokovnim telesom in združenjem pa jih predstavijo vodje posameznih strokovnih skupin ZORA.

Preden bodo smernice začele veljati, jih bomo objavili na tej spletni strani za namen javne obravnave. Spodaj je osnutek kazala, z vprašanji in kontruktivnimi predlogi brez oklevanja pišite na zora@remove-this.onko-i.si.

 

Osnutek kazala (v delu): 

Poglavje 1
Pristop k organiziranemu populacijskemu presejanju za raka materničnega vratu v svetu in Sloveniji 

 

Poglavje 2
Organizacija državnega presejalnega programa ZORA

2.1    Presejalna politika 
2.2    Obravnava žensk v programu ZORA 
2.3    Integracija programa ZORA s sistemom zdravstvenega varstva  
         2.3.1    Upravljavske storitve v programu ZORA
         2.3.2    Zdravstvene storitve v programu ZORA
2.4    Zakonska podlaga za delovanje programa ZORA

 

Poglavje 3
Upravljanje programa ZORA

3.1    Upravljanje in upravljavska struktura programa
         3.1.1     Vodja programa ZORA 
         3.1.2     Strokovni svet ZORA 
         3.1.3     Strokovne skupine ZORA
         3.1.4     Delovne skupine ZORA
         3.1.5     Sedež programa ZORA
         3.1.6     Usmerjevalni odbor presejalnih programov za raka
3.2    Vabljenje žensk na presejalne preglede in obveščanje o izvidu
3.3    Ukrepi za zmanjšanje neodzivnosti v presejanje
3.4    Ukrepi za zmanjšanje neodzivnosti pri ženskah v posebni obravnavi 
3.5    Izključitev žensk iz vabljenja
3.6    Komunikacija s ciljnimi skupinami in  promocija programa
3.7    Strokovna usposabljanja sodelavcev in bodočih sodelavcev programa
3.8    Priprava in revidiranje programskih smernic
3.9    Epidemiološko spremljanje učinkovitosti presejalnega programa in poročanje o 
         3.9.1    Epidemiološko spremljanje učinka programa ZORA in poročanje
         3.9.2    Epidemiološko spremljanje kakovosti dela izvajalcev programa ZORA in poročanje
                  3.9.2.1    Spremljanje dela na področju ginekologije 
                  3.9.2.2    Spremljanje dela citopatoloških laboratorijev
                  3.9.2.3    Spremljanje dela molekularnih laboratorijev
                  3.9.2.4    Spremljanje dela histopatoloških laboratorijev
3.10  Nadzor nad izvajanjem programa
         3.10.1    Redni nadzor
         3.10.2    Izredni nadzor
3.11  Ukrepi za izvajalce ob neizpolnjevanju standardov ali kazalcev kakovosti 
3.12  Vključevanje izvajalcev v program in standardi za vključevanje 
         3.12.1    Vključevanje in standardi na področju ginekologije
         3.12.2    Vključevanje laboratorijev v program ZORA
                  3.12.2.1    Citopatološki laboratoriji
                  3.12.2.2    Laboratoriji za molekularno diagnostiko
                  3.12.2.3    Histopatološki laboratoriji
3.13  Informacijski sistem programa
         3.13.1    Zbirke podatkov v RZ
         3.13.2    Popolnost in kakovost podatkov v RZ
3.14  Priprava dvoletnega načrta dela in letnega poročila za Usmerjevalni odbor
3.15  Usmerjanje razvoja programa

 

Poglavje 4
Opis postopkov programa ZORA na področju ginekološke obravnave sprememb materničnega vratu

4.1    Komunikacija z ženskami
4.2    Presejalni pregled ZORA in odvzem BMV
4.3    Kontrolni pregledi in spremljanje po zdravljenju
         4.3.1    Triažni test HPV
4.4    Kolposkopska preiskava in invazivna diagnostika
         4.4.1    Kolposkopske ambulante
         4.4.2    Kolposkopski centri
         4.4.3    Invazivna diagnostika sprememb materničnega  vratu
4.5    Zdravljenje sprememb materničnega vratu
         4.5.1    Konzervativno zdravljenje
         4.5.2    Destruktivni posegi
         4.5.3    Kirurško zdravljenje
         4.5.4    Druge vrste zdravljenja
4.6    Multidisciplinarna obravnava žensk
4.7    Hranjenje zdravstvene dokumentacije o ženskah
4.8     Struktura zaposlenih in njihove delovne naloge
4.9    Oprema
4.10  Izmenjava podatkov z Registrom ZORA
4.11  Sodelovanje ginekoloških ambulant, kolposkopskih centrov in klinik pri aktivnostih za zagotavljanje in nadzor kakovosti v programu ZORA
         4.11.1    Notranji nadzor kakovosti
         4.11.2    Zunanji nadzor kakovosti
4.12  Dodatna in redna usposabljanja zaposlenih v ginekoloških ambulantah, kolposkopskih centrih in na klinikah

 

Poglavje 5
Opis postopkov na področju citopatološke diagnostike

5.1    Organizacija dela v laboratoriju
         5.1.1    Sprejem BMV in napotnic
         5.1.2    Barvanje
         5.1.3    Pokrivanje
         5.1.4    Pregled BMV
         5.1.5    Izvid 
         5.1.4    Hranjenje dokumentacije in vzorcev
5.2    Struktura zaposlenih v laboratoriju in njihove delovne naloge 
5.3    Oprema laboratorija 
5.4    Izmenjava podatkov z Registrom ZORA
5.5    Sodelovanje laboratorija pri aktivnostih za zagotavljanje in nadzor kakovosti v programu ZORA
         5.5.1    Notranji nadzor kakovosti v laboratoriju 
         5.5.2    Zunanji nadzor kakovosti v laboratoriju 
5.6    Dodatna in redna usposabljanja zaposlenih v laboratoriju

 

Poglavje 6
Opis postopkov na področju molekularne diagnostike

6.1    Organizacija dela v laboratoriju
         6.1.1    Sprejem vzorcev HPV in napotnic
         6.1.2    Priprava, meritve in analiza vzorcev
         6.1.3    Izvid
         6.1.4    Hranjenje dokumentacije in vzorcev
6.2    Struktura zaposlenih v laboratoriju in njihove delovne naloge
6.3    Oprema laboratorija 
6.4    Vrsta testa HPV
6.5.    Izmenjava podatkov z Registrom ZORA
6.6    Sodelovanje laboratorija pri aktivnostih za zagotavljanje in nadzor kakovosti v programu ZORA
         6.6.1    Notranji nadzor kakovosti v laboratoriju
         6.6.2    Zunanji nadzor kakovosti v laboratoriju
6.7    Dodatna in redna usposabljanja zaposlenih v laboratoriju

 

Poglavje 7
Opis postopkov na področju histopatološke diagnostike

7.1    Organizacija dela v laboratoriju
         7.1.1    Sprejem tkivnih vzorcev
         7.1.2    Makroskopski pregled tkivnih vzorcev (ali fotografija) 
         7.1.3    Laboratorijska obdelava tkivnih vzorcev 
         7.1.4    Svetlobno-mikroskopski pregled histoloških preparatov
         7.1.5    Izdelava standardiziranega histopatološkega izvida
         7.1.4    Hranjenje dokumentacije in vzorcev - dopolniti 
7.2    Struktura zaposlenih v laboratoriju in njihove delovne naloge - dopolniti
7.3    Oprema laboratorija
7.4    Izmenjava podatkov z Registrom ZORA
7.5    Sodelovanje laboratorija pri aktivnostih za zagotavljanje in nadzor kakovosti v programu ZORA
         7.5.1    Notranji nadzor kakovosti v laboratoriju
         7.5.2    Zunanji nadzor kakovosti v laboratoriju
7.6    Dodatna in redna usposabljanja zaposlenih v laboratoriju

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava