8  Ujemanje/povezava med izvidi, kumulativa

8.1 [U001][KK] Histopatološko potrjen PIL-VS+ po presejalnem izvidu BMV

Izvajalci (raven izračuna)

citološki lab

Opis

Kazalnik izračunamo na osnovi izhodiščnega presejalnega BMV pri ženskah v starosti 20–64 let. Za posamezno žensko preverimo ali (in kdaj) je imela prvi histopatološki izvid PIL-VS+ v obdobju 4 letih po izhodiščnem BMV in izračunamo odstotek žensk s PIL-VS+ glede na vse ženske s presejalnim BMV. Rezultate prikazujemo kot: * Vrednost po 4 letih z intervali zaupanja (U001a) in je KK za citopatološke laboratorije – pričakujemo, da se rezultat posameznega laboratorija po 4 letih ne razlikuje statistično značilno od rezultatov za Slovenijo.
* Kumulativni graf za celotno obdobje 4 let (U001b in U001c, primer v zborniku 9. izobraževalnega dne programa ZORA (1)). Kazalnik prikazujemo v poročilih za citopatološke laboratorije in spada med kompleksne kazalnike, pri katerih ni mogoče izolirati vpliva različnih izvajalcev (ginekologov, citopatologov, histopatologov).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
U001a] Odstotek žensk s PIL-VS+ po 4 letih glede na vse ženske z določeno kategorijo presejalnega izvida BMV Se ne razlikuje statistično značilno od rezultatov za Slovenijo. KK citološki lab
U001b] Grafični prikaz kumulativnega odstotka žensk s PIL-VS+ v 4 letih po negativnem izvidu presejalnega BMV glede na vse ženske s presejalnim BMV, po starostnih skupinah /
U001c] Grafični prikaz kumulativnega odstotka žensk s PIL-VS+ v 4 letih po presejalnem izvidu glede na vse ženske s presejalnim BMV, po diagnozi presejalnega BMV /

Stratifikacija

 • Kategorije izvidov presejalnega izvida (U001a):
  • Normalen
  • Neneoplastične spremembe
  • Patološke spremembe nizke stopnje
  • Patološke spremembe visoke stopnje
 • 10-letne starostne skupine (U001b):
  • 20–29
  • 30–39
  • 40–49
  • 50–64
 • Kategorije izvidov presejalnega izvida (U001c):
  • Bris normalen
  • Neneoplastične spremembe
  • APC-N
  • PIL-NS
  • Žlezne spremembe
  • Ploščate spremembe visoke stopnje

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za citopatološke laboratorije.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.

Dodatna pojasnila

 • Če ima ženska več presejalnih BMV v koledarskem letu, pri kazalnikih U001a in U001c kot izhodiščni BMV upoštevamo tistega z najvišjo stopnjo sprememb glede na raven izračuna, pri kazalniku U001b BMV pa tistega, pri katerem je do diagnoze CIN2+ minilo manj časa glede na raven izračuna. Ker upoštevamo en BMV glede na raven izračuna (posamezni laboratorij, lahko ista ženska z različnimi izhodiščnimi presejalnimi BMV nastopa v izračunih za več laboratoriev, če je imela več presejalnih BMV ocenjenih v različnih laboratorijih v istem letu.
 • Za PIL VS+ odkrite v 4 letih upoštevamo obdobje 0–1460 dni od datuma odvzema BMV (U001a).
 • Zaradi 4-letnega histopatološkega sledenja se kazalnik računa za 4 leta manj od kazalnikov, ki sledenja ne zahtevajo.
 • Za pojasnilo glede izvidov v kategoriji PIL-VS+ glej Definicije in pojasnila, Kategorije histopatoloških diagnoz, osnovne.

8.2 [U002][KK] Histopatološko potrjen PIL-VS+ pri ženskah z negativnim ali pozitivnim triažnim testom HPV

Izvajalci (raven izračuna)

molekularni lab

Opis

Kazalnik izračunamo na osnovi izhodiščnega izvida testa HPV pri ženskah v starosti 20–64 let, glede na indikacijo in izvid testa (pozitiven, negativen). Za posamezno žensko preverimo ali (in kdaj) je imela prvi histopatološki izvid PIL-VS+ v obdobju 4 letih po izhodiščnem testu HPV in izračunamo odstotek žensk s PIL-VS+ glede na vse ženske z izhodiščnim izvodom testa HPV. Rezultate prikazujemo kot vrednost po 4 letih. Je KK za molekularne laboratorije – pričakujemo, da se rezultata laboratorijev po 4 letih ne razlikujeta statistično značilno. Kazalnik se prikazuje v poročilih za laboratorije in spada med kompleksne kazalnike, pri katerih ni mogoče izolirati vpliva različnih izvajalcev (ginekologov, histopatologov, molekularnih laboratorijev).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek žensk s PIL-VS+ v 4 letih glede na vse ženske s pozitivnim in negativnim izvidom testa HPV po indikacijah Se ne razlikuje statistično značilno med laboratorijema. KK molekularni lab

Stratifikacija

 • Indikacija za test HPV.

Poročila

 • Poročila za molekularne laboratorije molekularni lab

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za molekularne laboratorije.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.

Dodatna pojasnila

 • Upoštevamo ženske v starosti 20–64 let.
 • Upoštevamo prvi test HPV pri posamezni ženski v posameznem letu.
 • Kot obdobje 4 let upoštevamo 1–1460 dni.
 • Zaradi 4-letnega histopatološkega sledenja se kazalnik računa za 4 leta manj od kazalnikov, ki sledenja ne zahtevajo.
 • Za pojasnilo glede izvidov v kategoriji PIL-VS+ glej Definicije in pojasnila, Kategorije histopatoloških diagnoz, osnovne.

8.3 [U004] Pozitivna napovedna vrednost (PNV) parov citoloških in histoloških izvidov

Izvajalci (raven izračuna)

citološki lab

Opis

Za oceno korelacije med citološkimi in histopatološkimi izvidi zberemo vse ženske z BMV (ne glede na razlog odvzema in starost), registrirane v Registru ZORA v posameznem koledarskem letu. Vsak BMV povežemo z vsakim histopatološkim izvidom, registriranim v Registru ZORA, z datumom odvzema v 1 letu po datumu odvzema BMV. Odstotek žensk, ki imajo histopatološki izvid, predstavlja tveganje za poseg. Ženske, pri katerih v tem obdobju ne registriramo histopatološkega izvida, iz izračuna PNV parov izključimo. PNV parov je delež žensk z izvidom BMV, ki imajo v 1 letu histopatološki izvid CIN2+ oz. CIN3+ (glede na vse ženske s histopatološkim izvidom v 1 letu). Vsak citološki laboratorij prejme rezultate za BMV pregledane v svojem laboratoriju in za primerjavo slovensko povprečje. Dodani so tudi rezultati laboratorijev z najmanjšo in največjo vrednostjo posameznih PNV parov. Kazalnik spada med kompleksne kazalnike, pri katerih ni mogoče izolirati vpliva različnih izvajalcev (ginekologov, citopatologov, histopatologov).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Tveganje za poseg – odstotek žensk s histopatoloških posegom po BMV /
PNV parov, CIN2+ – število žensk s CIN2+ po BMV glede na vse ženske s posegom /
PNV parov, CIN3+ – število žensk s CIN3+ po BMV glede na vse ženske s posegom /

Stratifikacija

 • Kategorije citoloških izvidov:
  • Negativni (vključuje neneoplastične spremembe)
  • Patološki (skupaj)
  • Patološki (nizka stopnja)
  • Patološki (visoka stopnja)

Poročila

 • Poročila za citološke laboratorije citološki lab

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

 • Če je imela ženska v koledarskem letu izvidov BMV ali več histopatoloških izvidov, upoštevamo le izvid z oceno najvišje stopnje. Vsaka ženska je v analizi upoštevana le enkrat.
 • Izvidi BMV, ocenjeni kot neuporabni, niso vključeni v analizo.
 • Kot obdobje 1 leta upoštevamo 0–365 dni.
 • Zaradi 1-letnega histopatološkega sledenja se kazalnik računa za 1 leto manj od kazalnikov, ki sledenja ne zahtevajo.
 • Kategorija izvidov CIN2+ vključuje vse izvide v kategoriji PIL-VS+ (glej Definicije in pojasnila, Kategorije histopatoloških diagnoz, osnovne.
 • Kategorija izvidov CIN3+ vključuje izvide v kategoriji PIL-VS+, z izjemo diagnoze PIL VS/CIN2 (glej Definicije in pojasnila, Kategorije histopatoloških diagnoz, osnovne.

Reference

1.
Ivanuš U, Florjančič M, Jerman T. Poročilo o rezultatih programa ZORA v letu 2018 in načrti za prihodnost. In: Ivanuš U, ed. Zbornik predavanj, 9 Izobraževalni dan programa ZORAZORA 2019. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana; 2019.