5  Histopatološki izvidi

5.1 [H001][KK] Letno število histopatoloških izvidov

Izvajalci (raven izračuna)

histopatološki lab histopatološki lab/patologi ginekologi skupaj

Opis

Letno število histopatoloških izvidov, ki jih zabeležimo v RZ. Gre za osnovni kazalnik aktivnosti, ki se na različnih ravneh izračuna pojavlja v večini rednih poročil programa ZORA. RZ podatke o histopatoloških izvidih pridobiva iz vseh slovenskih laboratorijev za vse izvide, ne glede na starost, razlog odvzema, itd. Podatki so podlaga za izračun števila odvzetih vzorcev posameznega ginekologa in števila pregledanih vzorcev na posamezen laboratorij. Kazalnik je KK za patologe, od katerih se pričakuje vsaj 150 izdanih izvidov letno. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj) (in ne ločeno po izvajalcih).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število izvidov (N) 150 ali več. KK histopatološki lab/patologi
Število različnih žensk z izvidom (N) ginekologi histopatološki lab /

Stratifikacija

/

Poročila

 • Poročila za histopatološke laboratorije histopatološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK za histopatološke laboratorije/patologe.

Dodatna pojasnila

 • Patologi z izvidi v več kot enem oddelku so pri tem kazalniku uvrščeni v poročilo oddelka, kjer so v referenčnem letu izdali največ izvidov. Prikazano pa je skupno letno število izvidov patologa (v vseh oddelkih skupaj). histopatološki lab/patologi

5.2 [H002] Kategorije posegov

Izvajalci (raven izračuna)

histopatološki lab ginekologi skupaj

Opis

Število in delež in posegov, kot jih zabeležimo v RZ. Število in delež izvidov BMV glede na mesto odvzema, kot je označeno na citološki napotnici. Ginekologi dobijo podatke za histopatološke izvide, kjer so navedeni kot izvajalci posega, laboratoriji pa za celoten laboratorij.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Delež izvidov po posameznih kategorijah glede na vse izvide /
Razlika v odstotnih točkah od slovenskega povprečja histopatološki lab /

Stratifikacija

/

Poročila

 • Poročila za histopatološke laboratorije histopatološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/

5.3 [H003] Kategorije izvidov

Izvajalci (raven izračuna)

histopatološki lab ginekologi skupaj

Opis

Število in delež histopatoloških izvidov glede na kategorije diagnoz (glej Dodatna pojasnila), kot jo razberemo iz histopatološkega izvida. Ginekologi dobijo podatke za histopatološke izvide, kjer so navedeni kot izvajalci posega, laboratoriji pa za celoten laboratorij. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Delež izvidov po posameznih kategorijah glede na vse izvide /
Razlika v odstotnih točkah od slovenskega povprečja histopatološki lab /

Stratifikacija

 • Skupina posega (manjši/diagnostični, konizacije, histerektomije, ni podatka o posegu).

Poročila

 • Poročila za histopatološke laboratorije histopatološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

5.4 [H005] Ocena kirurških robov pri konizacijah z diagnozo PIL-NS+

Izvajalci (raven izračuna)

histopatološki lab ginekologi

Opis

Delež in število ocen kirurških robov po kategorijah pri konizacijah z diagnozo PIL-VS+, kot jih razberemo iz histopatoloških izvidov. Ginekologi dobijo podatke za histopatološke izvide, kjer so navedeni kot operaterji, laboratoriji pa za celoten laboratorij.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Delež izvidov glede na posamezno kategorijo konizacijskega reza (glej Dodatna pojasnila) /
Razlika v odstotnih točkah od slovenskega povprečja histopatološki lab /

Stratifikacija

 • Skupine terapevtskih posegov: konizacija s skalpelom, LLETZ, rekonizacija/reLLETZ.

Poročila

 • Poročila za histopatološke laboratorije histopatološki lab
 • Poročila za ginekologe ginekologi

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

 • Pri oceni robov ločimo tri kategorije: v robu ni PIL/CIN, v robu je PIL/CIN in ni podatka/ni mogoče oceniti – zaradi nestandardiziranega zapisa ocene robov v histopatoloških izvidih, v Registru ZORA ocene robov ne moremo bolj podrobno kategorizirati.

5.5 [H006] Novoodkriti PIL VS+

Izvajalci (raven izračuna)

skupaj

Opis

Število novoodkritih histopatološko potrjenih sprememb visoke stopnje. To so histološko potrjeni PIL VS+ pri ženskah, brez te diagnoze v preteklih treh letih (dolžina presejalnega intervala). Podatke objavljamo za celotno Slovenijo skupaj.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število novoodkritih sprememb PIL VS+ /

Stratifikacija

 • 10-letne starostne skupine (20–29, 30–39, 40–49, 50–64)

Poročila

 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/