4  Izvidi HPV

4.1 [M001][KK] Letno število testov HPV

Izvajalci (raven izračuna)

molekularni lab ginekologi

Opis

Letno število izvidov testov HPV, ki jih zabeležimo v RZ. Gre za osnovni kazalnik aktivnosti, ki se na različnih ravneh izračuna v večini rednih poročil programa ZORA. RZ podatke o izvidih testov HPV pridobiva iz obeh slovenskih laboratorijev za vse izvide, ne glede na starost, razlog odvzema, itd. Podatki so podlaga za izračun števila odvzetih vzorcev za test HPV posameznega ginekologa in števila analiziranih vzorcev na posamezen laboratorij. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj) (in ne ločeno po izvajalcih).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Število (N) /
Število različnih žensk s testom HPV (N) ginekologi /

Stratifikacija

/

Poročila

 • Poročila za molekularne laboratorije molekularni lab
 • Ginekologi ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/

4.2 [M002] Indikacija

Izvajalci (raven izračuna)

molekularni lab ginekologi

Opis

Število in delež izvidov testov HPV glede na indikacijo, kot je označena na napotnici HPV. Ginekologi dobijo podatke za vzorce, ki so jih sami odvzeli, laboratoriji pa za celoten laboratorij. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Odstotek izvidov v posamezni kategoriji glede na število vseh izvidov /

Stratifikacija

/

Poročila

 • Poročila za molekularne laboratorije molekularni lab
 • Ginekologi ginekologi
 • Poročila ZORA skupaj
 • Spletna stran ZORA (angl.) skupaj

Uporaba v shemi kakovosti

/

Dodatna pojasnila

/

4.3 [M003][KK] Izvidi testa HPV po kategorijah ocen

Izvajalci (raven izračuna)

molekularni lab ginekologi

Opis

Število in delež izvidov glede na kategorijo izvida. Ginekologi v poročilih dobijo število in delež za presejalne BMV. Za laboratorije je ta kazalnik KK, delež izvidov HPV po posameznih kategorijah za ženske v starosti 20–64 let po posameznih indikacijah, naj se ne bi razlikoval statistično značilno med laboratoriji. Ginekologi dobijo podatke o vzorcih, ki so jih sami odvzeli, laboratoriji pa za celoten laboratorij. V poročilih ZORA objavljamo le podatke za celotno Slovenijo (skupaj).

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
Delež izvidov po kategorijah Se ne razlikuje statistično značilno med laboratorijema (starost 20–64, stratifikacija po indikacijah). KK molekularni lab

Stratifikacija

 • Indikacija za test HPV molekularni lab skupaj
 • Starost 20–64 molekularni lab

Poročila

 • Poročila za molekularne laboratorije molekularni lab
 • Ginekologi ginekologi

Uporaba v shemi kakovosti

 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.

Dodatna pojasnila

 • V izračunu deleža izvidov po kategorijah so izločeni izvidih HPV, kjer ni bila podana privolitev in v RZ zato ni rezultata.