Metodološka navodila za kazalnike Programa ZORA

Avtorji

Tine Jerman

Urška Ivanuš

Mojca Florjančič

Datum izdaje

December 22, 2023

Avtorji: Tine Jerman, Urška Ivanuš, Mojca Florjančič
Urednica: Urška Ivanuš

Izdajatelj
Državni progam ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Kontakt: zora@onko-i.si

Verzija 1.0
Datum izdaje: 22. 12. 2023

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 183984643
ISBN 978-961-7029-77-2 (HTML)