1  Udeležba

1.1 [U001][KK] Pregledanost ciljne skupine

Izvajalci (raven izračuna)

skupaj

Opis

Pregledanost je odstotek žensk v ciljni populaciji, ki so imele v (3-letnem) presejalnem intervalu v RZ registriran najmanj en izvid BMV (ne glede na to, ali je bil označen kot presejalni ali kako drugače. Gre za navadno najpomembnejši, nikakor pa ne edini dejavnik, ki določa uspešnost presejalnega programa (1). Evropske smernice kot sprejemljivo mejo za pregledanost navajajo 70 %, zaželena je celo 85 % pregledanost (2). Pregledanost računamo glede na starost in teritorialne enote, podatke pa najprej objavimo na spletni strani ZORA v začetku evropskega tedna boja proti RMV. 3-letna pregledanost je KK programa ZORA na državni ravni, sprejemljiva je 70 %, zaželena pa 80 % pregledanost v vseh starostnih skupinah, v vseh teritorialnih enotah.

Izračuni, statistični parametri Ciljna vrednost
1-letna pregledanost: odstotek žensk z BMV v zadnjem letu glede na vse ženske /
3-letna pregledanost: odstotek žensk z BMV v zadnjih 3 letih glede na vse ženske Zaželeno vsaj 80 %, sprejemljivo 70 % v vseh starostnih skupinah, v vseh teritorialnih enotah. KK skupaj
5-letna pregledanost: odstotek žensk z BMV v zadnjih 5 letih glede na vse ženske Sprejemljivo 80 % ali več.

Stratifikacija

 • 5-letne starostne skupine
 • Teritorialne enote

Poročila

 • Spletna stran ZORA (3-letna pregledanost)
 • Poročila ZORA

Uporaba v shemi kakovosti

 • KK programa ZORA na državni ravni.
 • Potrebno je raziskati odstopanja od pričakovanih rezultatov.

Dodatna pojasnila

 • Pregledanost računamo v začetku vsakega leta za 3-letno obdobje s koncem 30. junija preteklega leta in začetkom 1. julija tri leta pred tem (npr. 1. 7. 2017−30. 6. 2020).
 • V pregledanost štejemo ženske, ki so v 3-letnem obdobju imele izvid citološkega pregleda BMV in so na dan odvzema bile stare med 20 in 64 let ter so imele veljaven naslov stalnega prebivališča.
 • Upoštevam starost na dan odvzema BMV.
 • Število žensk v imenovalcu dobimo s SURS (3), upoštevamo povprečje treh let.
 • 1. 1. 2015 so se spremenile statistične regije (4), prvo 3-letno obdobje, odkar upoštevamo novo razdelitev, je 2013–2016.

Reference

1.
Arbyn M, Anttila A, Jordan J, Ronco G, Schenck U, Segnan N, et al., eds. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening Second Edition. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities; 2008.
2.
Anttila A, Arbyn M, De Vuyst H, Dillner J, Dillner L, Franceschi S, et al., eds. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening Second edition Supplements. Vol. 18. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2015.
3.
Republike Slovenije S urad. Osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji po petletnih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, polletno. Available from: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05V1006S.px
4.
Republike Slovenije S urad. Pojasnila o teritorialnih spremembah statističnih regij. 2017 [cited 2022 May 6]. Available from: https://www.stat.si/dokument/8484/Spremembe-statisticnih-regij.pdf