Definicije in pojasnila

Seznam kratic

 • BMV – bris materničnega vratu za citološki pregled
 • KAI – ključni kazalnik aktivnosti (angl. Key Activity lndicator)
 • KPI – ključni kazalnik uspešnosti (angl. Key Performance lndicator)
 • KK – ključni kazalnik (enotna oznaka za KAI in KPI)
 • NS – nizka stopnja
 • PIL – ploščatocelična intraepitelijska lezija
 • RRRS – register raka Republike Slovenije
 • RZ – register ZORA
 • VS – visoka stopnja

Splošna metodološka pojasnila

 • Če ni drugače opredeljeno, je vir podatkov za izračun RZ.
 • RZ je dinamična baza, zato se lahko izračuni na različne datume med seboj razlikujejo.
 • Vir podatkov so laboratoriji, ki izvide izdajo. RZ redno skrbi za kakovost podatkov z logičnimi kontrolami, s terjatvami za manjkajoče podatke ali izvide in s preverkami. V analizah v končni fazi upoštevamo podatke (vključno s popravki), ki jih prejmemo od izdajatelja izvida, to je laboratorij, ter popravki, ki jih prejmemo od ginekologov.
 • Če ni drugače opredeljeno, kot datum BMV, testa HPV ali posega upoštevamo datum odvzema vzorca.
 • Če ni drugače opredeljeno, starost ženske računamo na datum odvzema vzorca.
 • Presejalni BMV je BMV pri ženski v starosti 20–64 let (ciljna skupina ZORA), z razlogom odvzema preventiva ali ZORA.
 • Povsod v rezultatih, kjer je kot izračun/statistični parameter naveden odstotek, se navedejo tudi absolutne številke (števec, imenovalec).
 • V poročilih za izvajalce je pri vseh rezultatih vedno podana tudi primerjava s celotno Slovenijo (skupaj). V izračunih, kjer rezultati niso prikazani na ravni izvajalcev, je to označeno z oznako skupaj.
 • Če ciljna vrednost ni določena, je to v tabelah označeno s poševnico (»/«).
 • Če posamezen kazalnikih ni stratificiran (podpoglavje Stratifikacija), se ne uporablja v poročilih (podpoglavje Poročila), se ne uporablja v shemi kakovosti oz. ni KK (podpoglavje Uporaba v shemi kakovosti) in zanj ni dodatnih pojasnil (podpoglavje Dodatna pojasnila), je to pod naslovom podpoglavja označeno s poševnico (»/«).
 • Teritorialne enote:
  • Pri rednih izračunih uporabljamo občine, upravne enote, zdravstvene in statistične regije.
  • Večje teritorialne enote dobimo z združevanjem občin. Pri združevanju občin v upravne enote naredimo napako pri treh občinah (Škocjan, Ivančna Gorica in Pesnica), ki so uradno razdeljene vsaka v dve upravni enoti.
  • Upoštevamo prebivališče veljavnega stalnega prebivališča na referenčni datum izračuna (praviloma datum odvzema).
 • »Poročila ZORA« vključujejo poročilo za ZZZS, Ministrstvo za zdravje, Izjavo za javnost ob Evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu, letno Poročilo o rezultatih programa ZORA.
 • Vsak kazalnik je v naslovu enolično označen, npr. Čas od sprejema vzorca v laboratorij do izvida (Poglavje sec-T002) z oznako »[T002]«.
 • Ključni kazalniki, ki so za posamezna področja definirani v Programskih smernicah Državnega programa ZORA iz leta 2022 (1), so za določeno raven izračuna označeni z oznako KK   in z oznako [KK] v naslovu kazalnika.

Ginekologija

 • Izračuni na ravni ginekologa so označeni z oznako ginekologi.
 • Kazalniki se računajo na posameznega ginekologa, po posameznih ambulantah in skupaj za vse ambulante, v katerih dela.
 • Ključni kazalniki se računajo na posameznega ginekologa, skupaj za vse ambulante, v katerih dela.

Citopatologija

 • Izračuni na ravni citopatološkega laboratorija so označeni z oznako citološki lab.
 • Izračuni na ravni posameznega presejalca so označeni z oznako citološki lab/presejalci.
 • Presejalec ali citopatolog, ki je v istem letu delal v različnih laboratorijih, dobi eno poročilo, ki vključuje izvide vseh laboratorijev. Njegovi izvidi se v izračunih na laboratorije upoštevajo v laboratoriju, kjer je bil izvid izdan.

Molekularna diagnostika

 • Izračuni na ravni molekularnega laboratorija so označeni z oznako molekularni lab.

Histopatologija

 • Izračuni na ravni histopatološkega laboratorija so označeni z oznako histopatološki lab.
 • Izračuni na ravni posameznega patologa so označeni z oznako histopatološki lab/patologi.
 • Če ni drugače opredeljeno, v primeru več verzij izvida, upoštevamo histološko diagnozo zadnje verzije.
 • Če ni opredeljeno natančneje, kot »konizacije« upoštevamo posege: konizacija s skalpelom, LLETZ, amputacija cerviksa.

Kategorije histopatoloških posegov:

 • Diagnostični posegi: biopsija in ekscizija, abrazija.
 • Terapevtski posegi: konizacija s skalpelom, LLETZ, rekonizacija/reLLETZ, amputacija materničnega vratu.
 • Histerektomije.
 • Ni podatka o posegu.

Kategorije histopatoloških diagnoz, osnovne:

 • PIL VS+ (vključuje podrobne kategorije (zgoraj): PIL VS/CIN2, PIL VS/CIN3, AIS, endocervikalni adenokarcinom, ploščatocelični karcinom in druge malignome materničnega vratu).
 • PIL NS (vključuje podrobne kategorije (zgoraj): PIL NS).
 • Drugi izvidi (vključuje podrobne kategorije (zgoraj): Benigne spremembe, Brez patoloških sprememb).
 • Ni mogoče opredeliti (vključuje podrobne kategorije (zgoraj): Ni mogoče opredeliti).
 • Ni podatka (vključuje podrobne kategorije (zgoraj): Ni podatka).

Kategorije histopatoloških diagnoz, podrobne:

 • Endocervikalni adenokarcinom.
 • Ploščatocelični karcinom.
 • Drugi malignomi materničnega vratu: ta kategorija lahko vsebuje diagnoze adenoskvamozni karcinom, leiomiosarkom, slabo diferenciran karcinom, drugi redki malignomi.
 • AIS (adenokarcinom in situ).
 • PIL VS/CIN3: ta kategorija vsebuje diagnoze CIN3, CIN2–3, PIL VS/CIN3 in PIL VS/stopnje ni mogoče opredeliti.
 • PIL VS/CIN2: ta kategorija vsebuje diagnoze CIN2, PIL VS/CIN2.
 • PIL NS: ta kategorija vsebuje diagnoze CIN1, koilocitoza, koilocitna atipija, ploščati kondilom, PIL NS (brez opredelitve vrste sprememb).
 • Benigne spremembe: polip, cervicitis, hiperkeratoza, parakeratoza, erozija, obsežna metaplazija, endometrioza, druge benigne spremembe. V to kategorijo so všteti tudi izvidi, kjer je bila na materničnem vratu odkrita benigna sprememba, ob tem pa je bil na drugi lokaciji (izven materničnega vratu) diagnosticiran karcinom.
 • Brez patoloških sprememb: regularen izvid. V to kategorijo so všteti tudi izvidi, kjer je bil izvid materničnega vratu regularen, ob tem pa je bil diagnosticiran karcinom na drugi lokaciji (izven materničnega vratu).
 • Ni mogoče opredeliti: sprememb na materničnem vratu ni mogoče opredeliti. V to kategorijo so všteti tudi izvidi tkiv, ki so označeni kot npr. nezadostni za ocenjevanje, premajhni vzorci, vzorci, ki so razpadli pri obdelavi, nekonkulzivni vzorci.
 • Ni podatka: na izvidu ni napisane histopatološke diagnoze in ni napisano, da diagnoze ni mogoče opredeliti.

Kategorije benignih sprememb:

 • Polip
 • Cervicitis
 • Benigne spremembe materničnega vratu in karcinom na drugi lokaciji
 • Endometrioza
 • Druge benigne spremembe

Reference

1.
Ivanuš U, Gašper Oblak U, Smrkolj Š, Pogačnik A, Kloboves Prevodnik V, Strojan Fležar M, et al., eds. Programske smernice Državnega programa ZORA. Ljubljana: Državni progam ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana; 2022. Available from: https://zora.onko-i.si/za-stroko/strokovna-priporocila-in-smernice